KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
  • 1. Administratorem danych osobowych jest SIGMATIME z sidzibą w Siedlcach przy ul. Monte Cassino 33 lokal 30, NIP: 8212531321, Regon: 142750159.

  • 2. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.

  • 3. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, a w razie podjęcia współpracy adres wykonania usługi, dane potrzebne do wystawienia faktury VAT.

  • 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.

  • 5. Państwa dane nie będą przekazywane osobom prywatnym, podmiotom trzecim, innym państwom ani organizacjom międzynarodowym.

  • 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • 7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

  • 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.

  • 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.